logo
Auteursrecht

Copyright en gebruiksvoorwaarden foto's en archiefmaterialen

1.a. Het gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is slechts toegestaan ten
behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter ondersteuning
bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.
Zonder toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan beeld- of archiefmateriaal
openbaar te maken, te verveelvoudigen of in een geautomatiseerd gegevensbestand op te slaan
(hergebruik) of commercieel te gebruiken.
In een aantal gevallen mag u het beeld- en archiefmateriaal wel vrijelijk gebruiken op grond van de
Wet Hergebruik van Overheidsinformatie. Neem daarvoor altijd contact met ons op.
1.b. Bij gebruik van teksten, documenten of beelden van deze website moet in alle gevallen de
bron worden vermeld.
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen wij de
content aanbieden. Overname, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet
toegestaan.
1.c. Indien u afbeeldingen waar auteursrechten op rusten uit onze beeldbank wilt gebruiken in
een boek, werkstuk, artikel of website, gelden voor u de volgende voorwaarden:
a) Vraag toestemming aan de auteurs/rechthebbenden
b) Houd rekening met portretrecht en geestelijk eigendomsrecht
c) Vermeld de bron, bijvoorbeeld: ‘Bron: Archief Museum Giethoorn’
d) Graag een bewijsexemplaar van de publicatie naar secretaris@museumgiethoorn.nl

Ad 1.a. Vraag toestemming aan de auteurs/rechthebbenden
Indien u materiaal van deze website openbaar wil maken, moet u er rekening mee houden dat er
auteursrecht (ook wel copyright of beeldrecht genoemd) op kan rusten. Als er auteursrecht op een
werk rust en u wilt het openbaar maken, heeft u daarvoor schriftelijke toestemming van de
auteursrechthouder nodig. Dit is in de regel de fotograaf zelf of de eigenaar van de collectie, tenzij in
de beschrijving een andere naam wordt vermeld. Bij openbaarmaking moet de maker vermeld
worden, indien bekend. Ook op gefotografeerde kunstwerken rust auteursrecht. Bij dergelijke foto's
dient u dus toestemming te vragen aan de fotograaf èn aan de kunstenaar. Onder openbaar maken
wordt verstaan:
o het publiceren in boeken, tijdschriften, kranten, brochures, kalenders, reclame-uitingen e.d.
o het publiceren op internet
o het tentoonstellen of vertonen in een openbare ruimte
o het uitzenden op radio en/of televisie
o het opslaan in geautomatiseerde gegevensbestanden
Het auteursrecht berust in principe bij de maker van het werk en is van kracht tot en met het 70e
jaar na zijn/haar overlijden. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. Als een werk
is gemaakt in loondienst, berust het auteursrecht vaak bij de werkgever. Het is bij de wet verboden
om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van de
auteursrechthouder openbaar te maken.

Meestal zal de auteursrechthouder u vragen een financiële vergoeding te betalen in ruil voor de
openbaarmaking.
Op deze website wordt veelal de naam van de maker vermeld of de naam van de rechthebbende. Als
dit niet is vermeld, dan zijn ons geen gegevens bekend of dan berust het auteursrecht bij ons. In een
aantal gevallen hebben wij de auteursrechthebbende niet kunnen achterhalen. Wanneer de
rechthebbende ook door u niet achterhaald kan worden is publicatie uw eigen risico. Als het
auteursrecht bij ons berust, dan kunt u ons via het e-mailadres info@museumgiethoorn.nl benaderen
om te vragen of u het vrijelijk kunt publiceren.
Ad 1.b. Houdt rekening met het portretrecht en het geestelijk eigendomsrecht
Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de
afbeelding in opdracht is gemaakt (bijvoorbeeld bruidsfoto's, pasfoto's en schoolfoto's) en de
geportretteerden doelbewust zijn gefotografeerd. Bij openbaarmaking moet daarom behalve aan de
maker van de foto ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerde. Het
portretrecht vervalt 10 jaar na het overlijden van de geportretteerde.
Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt, dient de nodige voorzichtigheid in
acht te worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een
eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang.
Geestelijk eigendomsrecht houdt in dat u de eventuele publicatie van een afbeelding in de
oorspronkelijke vorm dient te doen. Dit betekent concreet dat u het document niet mag verminken
of versnijden. Ook bent u verplicht de naam van de maker te vermelden. Als in de beeldbank geen
auteur vermeld is, dan is de maker veelal onbekend.
Waarschuwing: indien u een document publiceert zonder over de benodigde toestemmingen te
beschikken, kan de auteursrechthebbende en/of de geportretteerde juridische stappen tegen u
ondernemen.
Wanneer de rechthebbende door u niet achterhaald kan worden, is publicatie voor uw eigen risico.